نمایش 1–36 از 45 نتیجه

گیاهان دارویی

آویشن برگ هرکیلو

80,000 تومان 800,000 تومان
30,000 تومان 600,000 تومان
40,000 تومان 800,000 تومان

گیاهان دارویی

بابونه نرم هر کیلو

20,000 تومان 200,000 تومان

گیاهان دارویی

بادرنجبویه هر کیلو

32,000 تومان 300,000 تومان
50,000 تومان 1,000,000 تومان

گیاهان دارویی

برگ بو هر کیلو

20,000 تومان 400,000 تومان

گیاهان دارویی

برگ سنا هر کیلو

5,000 تومان 100,000 تومان

گیاهان دارویی

برگ کاسنی هر کیلو

گیاهان دارویی

برگ گزنه هر کیلو

12,000 تومان 120,000 تومان
10,000 تومان 200,000 تومان

گیاهان دارویی

پرسیاوش هر کیلو

35,000 تومان 700,000 تومان

دمنوش ها

پنیرک هرکیلو

25,000 تومان 500,000 تومان

گیاهان دارویی

پودر سنجد هر کیلو

40,000 تومان 160,000 تومان
25,000 تومان 100,000 تومان

دمنوش ها

پونه هرکیلو

25,000 تومان 100,000 تومان

گیاهان دارویی

ترنجبین هر کیلو

75,000 تومان 1,400,000 تومان

گیاهان دارویی

تره کوهی هرکیلو

75,000 تومان 300,000 تومان

گیاهان دارویی

جو پرک معمولی هر کیلو

15,000 تومان 60,000 تومان

گیاهان دارویی

جو دوسر پرک هر کیلو

40,000 تومان 160,000 تومان

گیاهان دارویی

جو دوسر ساییده هر کیلو

20,000 تومان 80,000 تومان 80000

گیاهان دارویی

جینسینگ قلم هر کیلو

70,000 تومان 3,500,000 تومان

گیاهان دارویی

چای پر سفید هر کیلو

175,000 تومان 3,500,000 تومان

گیاهان دارویی

چای سفید توپی هر گرم

3,500 تومان گرم
20,000 تومان 400,000 تومان

گیاهان دارویی

خار مریم دان هر کیلو

26,000 تومان 260,000 تومان

گیاهان دارویی

خولنجان قلم هر کیلو

20,000 تومان 400,000 تومان
50,000 تومان 1,000,000 تومان
20,000 تومان 200,000 تومان

گیاهان دارویی

ریشه زعفران یک مثقالی

80,000 تومان

گیاهان دارویی

زنیان دان هر کیلو

16,000 تومان 160,000 تومان

گیاهان دارویی

سبوس برنج هر کیلو

15,000 تومان 60,000 تومان

گیاهان دارویی

سبوس گندم هر کیلو

15,000 تومان 60,000 تومان

گیاهان دارویی

سدر ساییده هر کیلو

8,000 تومان 80,000 تومان

گیاهان دارویی

سنبل الطیب هر کیلو

70,000 تومان 1,400,000 تومان

گیاهان دارویی

سولنجان قلم هر کیلو

40,000 تومان 400,000 تومان